Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FIT Oudewater acht
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan
ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

FIT Oudewater is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit
welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-1-2024.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aanmelden via het aanmeldformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in
het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt
om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW gegevens

– Emailadres

– Geslacht

– Geboortedatum

– Naam huisarts

– BSN nummer

– Reden van bezoek


Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw behandeling correct af te ronden.

Websites van derden
Er wordt geen gebruik gemaakt door websites van derden.  


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Gebruik van Cookies

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of andere technische functies op deze website.

Verstrekking aan derden

FIT Oudewater gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

Dit betekent dat wij uw toestemming nodig hebben voor de persoonsgegevens worden verstrekt. Informatie over u mag alleen aan derden (inclusief directe familie) worden verstrekt met uw schriftelijke toestemming. Medische handelingen dienen te worden uitgevoerd zonder dat anderen dit kunnen waarnemen, tenzij de patiënt daarmee akkoord gaat.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

FIT Oudewater
Damweg 2-D-4
3421 GS Oudewater
Telefoonnummer : 0619740742
KVK 82784736